Con số trúng giải Powerball của Úc – kết quả powerball chính thức

Con số trúng giải Powerball của Úc - kết quả powerball chính thức

Lịch sử kết quả SA PowerBall

Dưới đây là danh sách lịch sử kết quả SA PowerBall, TRONG PowerBall Cộng với lịch sử kết quả cuối cùng 30 rút thăm:

Ngày rút thăm Trò chơi xổ số Trúng số Vẽ chi tiết
21 Tháng 8, 2020 T6 Lịch sử kết quả PowerBall 41
13
33
40
32
+
01
Vẽ tranh 1122
21 Tháng 8, 2020 T6 Lịch sử kết quả PowerBall Plus 02
43
09
18
25
+
02
Vẽ tranh 1122
18 Tháng 8, 2020 Thứ ba Lịch sử kết quả PowerBall 22
30
06
39
49
+
02
Vẽ tranh 1121
18 Tháng 8, 2020 Thứ ba Lịch sử kết quả PowerBall Plus 49
01
15
35
25
+
07
Vẽ tranh 1121
14 Tháng 8, 2020 T6 Lịch sử kết quả PowerBall 25
16
10
11
30
+
01
Vẽ tranh 1120
14 Tháng 8, 2020 T6 Lịch sử kết quả PowerBall Plus 33
15
23
07
03
+
17
Vẽ tranh 1120
11 Tháng 8, 2020 Thứ ba Lịch sử kết quả PowerBall 42
29
27
40
39
+
06
Vẽ tranh 1119
11 Tháng 8, 2020 Thứ ba Lịch sử kết quả PowerBall Plus 45
01
28
20
13
+
11
Vẽ tranh 1119
07 Tháng 8, 2020 T6 Lịch sử kết quả PowerBall 48
45
30
11
42
+
12
Vẽ tranh 1118
07 Tháng 8, 2020 T6 Lịch sử kết quả PowerBall Plus 15
14
29
22
23
+
11
Vẽ tranh 1118
04 Tháng 8, 2020 Thứ ba Lịch sử kết quả PowerBall 28
34
47
38
04
+
16
Vẽ tranh 1117
04 Tháng 8, 2020 Thứ ba Lịch sử kết quả PowerBall Plus 21
05
33
31
13
+
14
Vẽ tranh 1117
31 Thg 7, 2020 T6 Lịch sử kết quả PowerBall 06
30
46
18
48
+
11
Vẽ tranh 1116
31 Thg 7, 2020 T6 Lịch sử kết quả PowerBall Plus 09
08
24
29
05
+
12
Vẽ tranh 1116
28 Thg 7, 2020 Thứ ba Lịch sử kết quả PowerBall 30
40
28
38
03
+
08
Vẽ tranh 1115
28 Thg 7, 2020 Thứ ba Lịch sử kết quả PowerBall Plus 48
12
13
45
09
+
02
Vẽ tranh 1115
24 Thg 7, 2020 T6 Lịch sử kết quả PowerBall 34
06
27
04
11
+
10
Vẽ tranh 1114
24 Thg 7, 2020 T6 Lịch sử kết quả PowerBall Plus 07
45
18
10
23
+
13
Vẽ tranh 1114
21 Thg 7, 2020 Thứ ba Lịch sử kết quả PowerBall 41
17
22
20
32
+
03
Vẽ tranh 1113
21 Thg 7, 2020 Thứ ba Lịch sử kết quả PowerBall Plus 05
48
32
04
30
+
01
Vẽ tranh 1113
17 Thg 7, 2020 T6 Lịch sử kết quả PowerBall 15
24
38
12
30
+
06
Vẽ tranh 1112
17 Thg 7, 2020 T6 Lịch sử kết quả PowerBall Plus 35
01
28
20
29
+
06
Vẽ tranh 1112
14 Thg 7, 2020 Thứ ba Lịch sử kết quả PowerBall 49
28
21
48
20
+
03
Vẽ tranh 1111
14 Thg 7, 2020 Thứ ba Lịch sử kết quả PowerBall Plus 11
06
39
48
25
+
03
Vẽ tranh 1111
10 Thg 7, 2020 T6 Lịch sử kết quả PowerBall 11
44
46
16
50
+
01
Vẽ tranh 1110
10 Thg 7, 2020 T6 Lịch sử kết quả PowerBall Plus 39
07
23
13
37
+
07
Vẽ tranh 1110
07 Thg 7, 2020 Thứ ba Lịch sử kết quả PowerBall 13
20
45
07
02
+
18
Vẽ tranh 1109
07 Thg 7, 2020 Thứ ba Lịch sử kết quả PowerBall Plus 47
50
10
04
05
+
16
Vẽ tranh 1109
03 Thg 7, 2020 T6 Lịch sử kết quả PowerBall 15
07
25
02
41
+
01
Vẽ tranh 1108
03 Thg 7, 2020 T6 Lịch sử kết quả PowerBall Plus 29
13
22
15
04
+
07
Vẽ tranh 1108
30 Tháng sáu, 2020 Thứ ba Lịch sử kết quả PowerBall 39
27
02
11
36
+
03
Vẽ tranh 1107
30 Tháng sáu, 2020 Thứ ba Lịch sử kết quả PowerBall Plus 45
06
27
28
38
+
03
Vẽ tranh 1107
26 Tháng sáu, 2020 T6 Lịch sử kết quả PowerBall 50
20
11
34
21
+
07
Vẽ tranh 1106
26 Tháng sáu, 2020 T6 Lịch sử kết quả PowerBall Plus 39
20
07
22
15
+
08
Vẽ tranh 1106
23 Tháng sáu, 2020 Thứ ba Lịch sử kết quả PowerBall 36
16
02
47
07
+
18
Vẽ tranh 1105
23 Tháng sáu, 2020 Thứ ba Lịch sử kết quả PowerBall Plus 24
10
35
32
13
+
20
Vẽ tranh 1105
19 Tháng sáu, 2020 T6 Lịch sử kết quả PowerBall 21
29
28
33
48
+
07
Vẽ tranh 1104
19 Tháng sáu, 2020 T6 Lịch sử kết quả PowerBall Plus 03
18
01
40
09
+
19
Vẽ tranh 1104
16 Tháng sáu, 2020 Thứ ba Lịch sử kết quả PowerBall 27
41
29
26
04
+
15
Vẽ tranh 1103
16 Tháng sáu, 2020 Thứ ba Lịch sử kết quả PowerBall Plus 46
22
11
04
18
+
10
Vẽ tranh 1103
12 Tháng sáu, 2020 T6 Lịch sử kết quả PowerBall 38
48
09
27
43
+
15
Vẽ tranh 1102
12 Tháng sáu, 2020 T6 Lịch sử kết quả PowerBall Plus 22
45
20
41
03
+
01
Vẽ tranh 1102
09 Tháng sáu, 2020 Thứ ba Lịch sử kết quả PowerBall 49
05
43
50
37
+
03
Vẽ tranh 1101
09 Tháng sáu, 2020 Thứ ba Lịch sử kết quả PowerBall Plus 25
31
21
42
22
+
20
Vẽ tranh 1101
05 Tháng sáu, 2020 T6 Lịch sử kết quả PowerBall 48
28
23
40
14
+
03
Vẽ tranh 1100
05 Tháng sáu, 2020 T6 Lịch sử kết quả PowerBall Plus 07
29
26
03
48
+
14
Vẽ tranh 1100
02 Tháng sáu, 2020 Thứ ba Lịch sử kết quả PowerBall 15
46
41
29
05
+
14
Vẽ tranh 1099
02 Tháng sáu, 2020 Thứ ba Lịch sử kết quả PowerBall Plus 42
11
02
05
03
+
02
Vẽ tranh 1099
29 có thể, 2020 T6 Lịch sử kết quả PowerBall 27
45
04
34
30
+
20
Vẽ tranh 1098
29 có thể, 2020 T6 Lịch sử kết quả PowerBall Plus 24
32
09
34
04
+
05
Vẽ tranh 1098

Xem tất cả PowerBall Kết quả trong quá khứ

Đánh giá bài viết